14.8 C
Jajce
Subota, 21 svibnja, 2022
Kultura Volim Jajce

Arapske investicije – trebamo li se boriti za očuvanje Plivskih jezera…Status spomenika -> Nacionalni spomenik
Objavljeno u “Službenom glasniku BiH”, broj 58/09.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 10. do 16. marta 2009. godine, donijela je
O D L U K U
I
Kulturni krajolik – Plivska jezera sa kompleksom mlinоva na Plivi kod Jajca proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik obuhvata Veliko i Malo plivsko jezero uključujući pojas širine 50 m od obala i kompleks mlinova na Plivi.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 16/24/1, 16/24/2, 16/29, 16/11, 16/28/1, 16/16, 16/18, 16/26, 16/27, 16/13, 16/19, 16/21, 16/20, 16/12, 16/25, 16/14, 16/23/2, 16/23/3, 16/17, 16/15, 16/22 i 861/3, posjedovni list br. 2449, 607, 684, 278, 624, 678, 686, 813, 846, 687, 1778, 1088, 2281, 2282, 441, 24, 140, 186, 187, 266, 1089, zemljišnoknjižni izvadak broj 625, k.o. Jajce II, općina Jajce, Federacija Bosne i Hercegovina, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Federacija Bosne i Hercegovine dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, restauraciju, konzervaciju, održavanje i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.
III
S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite, koje se odnose na prostor iz tačke I stav 3. ove odluke:
– dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na redovnom održavanju lokaliteta, uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija lokaliteta, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
– prilikom restauracije, konzervacije i redovnog održavanja kompleksa mlinova na Plivi, obavezno sačuvati tradicionalni izgled mlinova, koristiti izvorne materijale, primjenjivati izvorne metode obrade materijala i veznih elemenata i njihove ugradnje i voditi računa o poštivanju prirodnog okruženja;
– s ciljem očuvanja prirodnog okruženja, potrebno je osigurati redovan monitoring i provođenje mjera zaštite a u skladu sa preporukama datim u Tekstu nominacije i Planu upravljanja za Kulturno dobro – historijsko gradsko područje Jajca, Bosna i Hercegovina (nosilac izrade dokumenata je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, tijelo odgovorno za provođenje Plana upravljanja je Agencija za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca);
– potrebno je izraditi program revitalizacije lokaliteta uz definiranje upotrebe kompleksa mlinova i prirodnog okruženja koja neće dovesti do oštećenja same strukture objekata, kao niti uništenja lokaliteta i prirodnog okruženja a omogućit će održiv razvoj lokalne zajednice;
– nije dopušteno izvođenje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika.
S ciljem zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće hitne mjere zaštite:
– izrada detaljnog snimka postojećeg stanja kompleksa mlinova kojim će se utvrditi tačan stepen oštećenja svakog pojedinog mlina;
– izrada projekta konzervacije na osnovu projekta snimka postojećeg stanja;
– radovi čišćenja lokaliteta od samoniklog rastinja;
– konzervacija i restauracija mlinova prema projektu konzervacije;
– izrada programa i plana održavanja kompleksa mlinova uz definiranje organizacije koja će biti zadužena za provođenje navedenog programa.
S ciljem zaštite vrijednosti nacionalnog spomenika, utvrđuje se zaštitni pojas, koji obuhvata parcele u pojasu širine 200 m od granica nacionalnog spomenika. U tom pojasu nije dopuštena gradnja novih objekata koji svojim gabaritom ili visinom mogu ugroziti nacionalni spomenik, kao ni nadogradnja ili proširenje postojećih objekata u slučaju da nadogradnja ili proširenje dovode do ugrožavanja nacionalnog spomenika.
IV
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.
V
Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.
VI
Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u tač. II – V ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.aneks8komisija.com.ba).
VIII
Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.
IX
Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02, «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 79/02, «Službene novine Federacije BiH», broj 59/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj 4/03), briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 279.
X
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Marthin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.
Broj: 09-2-40/09-21
12. mart 2009. godine
Sarajevo
Predsjedavajući Komisije
Dubravko LovrenovićFeed: VolimJajce.com

Povezane vijesti

“Ugledni američki profesor” zapravo je ratni huškač i saboter Daytonsk…

Volim Jajce

Kud plovi ovaj brod s tri kormilara?

Volim Jajce

Film “Quo vadis, Aida” proglašen najboljim evropskim filmom

Jajce Online