30.4 C
Jajce
Četvrtak, 30 lipnja, 2022
Jajce

Bavite se stočarstvom? Pročitajte pravilnik za subvencioniranje steonih junica

Broj: 02-20-3485/22-1
Jajce, 23.06.2022. god.
U vezi sa članom 15. stav 2. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Jajce za 2022. godinu, broj: 01-01-6-10083/21 od 30.12.2021. godine, te na osnovu Sporazuma o zajedničkoj nabavci i subvencioniranju/finansiranju projekta „Socijalno i ekonomsko osnaživanje stanovnika općine Jajce kroz dodjelu steonih junica“ broj: 04-11-3-2674/2022 od 17.03.2022. godine, i člana 39. Statuta Općine Jajce (Službene novine Općina Jajce, broj: 15/09, 17/12, 10/13, 14/13-ispravka, 11/18 i 1/20), Općinski načelnik donosi:
PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA SUBVENCIONIRANJE I DODJELU STEONIH JUNICA
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava za dodjelu steonih junica koji finansira Općina Jajce, Humanitarna organizacija Muslim Aid Association (u daljem tekstu: Projekat).
Član 2.Pravo na učešće u Projektu imaju fizičke osobe čije je prebivalište na području općine Jajce, a posebno prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe, osobe sa više članova porodice i mlade osobe a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u površini od 5 dunuma ili imaju na korištenje zemljište i adekvatan štalski objekat lociran u blizini stambenog objekta u kojem isti stanuje.
II PRAVO UČEŠĆA I USLOVI ZA DODJELU STEONIH JUNICA
Član 3.Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:
1. OPĆI USLOVI:
– Da je podnosilac prijave ili član njegove uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta u količini od 5 dunuma ili da ima na korištenje zemljište,
– da je podnosilac prijave ili član njegove uže porodice vlasnik ili posjednik štalskog objekta adekvatnog za smještaj grla
– Da će sufinansirati 20% od nabavne cijene steone junice ( 819,00 KM).
– Da posjeduje u vlasništvu ili u vlasništvu užeg člana porodice najviše dva grla stoke (krave)
2. POSEBNI USLOVI:
 1. broj članova zajedničkog domaćinstva,
 2. broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,
 3. broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva,
 4. evidencija na Birou za zapošljavanje podnosioca prijave,
 5. Samohrani roditelji, mladi bračni parovi do 40 godina, osobe sa invaliditetom,
 6. štalski objekat (zoohigijenski i zootehnički uslovi u štali),
 7. socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opći dojam i sl.)
III KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNOSIOCA ZAHTJEVA ZA DODJELU
STEONIH JUNICA
Član 4.Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:
1. broj članova zajedničkog domaćinstva
1- 3 člana 1 bod,
preko 3 člana 2 boda,
 1. podnosilac zahtjeva nezaposlen – 2 boda,
 2. za svakog izdržavanog člana zajedničkog domaćinstva (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici, starije osobe bez evidencije na Birou i sl.) -1 bod,
 3. za svakog punoljetnog nezaposlenog člana zajedničkog domaćinstva koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,
 4. podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 3 boda,
 5. podnosilac zahtjeva osoba životne starosti do 40 godina – 3 boda,
 6. podnosilac zahtjeva ili član porodice osoba sa invaliditetom- 3 boda,
 7. a) pogodnost smještajnog kapaciteta štalskog objekta
slabi uslovi 1 bod,
dobri uslovi 2 boda,
jako dobri uslovi 3 boda.
8. a) socijalni aspekt
– nema primanja -6 bodova
– primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM -5 bodova
– primanja po članu domaćinstva od 100,01- 200,00 KM -4 bodova,
– primanja po članu domaćinstva od 200,01 – 250,00 KM – 3 boda,
– primanja po članu domaćinstva od 250,01 – 300,00 KM – 2 boda,
– primanja po članu domaćinstva veća od 300,00 KM – 0 bodova
b) stanje na terenu i opći dojam (utvrđuje komisija na terenu)- 0-7 bodova
Ukoliko komisija na terenu ustanovi da aplikant ne posjeduje štalski objekat ili da je štalski objekat neuslovan za držanje stoke, aplikant će biti diskvalifikovan iz dalje procedure odabira.
Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju višečlanu porodicu, mlade osobe i samohrani roditelji.
IV POTREBNA DOKUMENTACIJA
Član 5.
Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac za prijavu na Javni poziv,
2. Dokaz o mjestu prebivališta (CIPS) ili kopija lične karte)
3. Ovjerena kućna lista,
4. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje (osobe koje nisu prijavljivane na Birou za zapošljavanje (starije osobe) ovjerena izjava o tome ili potvrda da osoba nije poreski obveznik izdat od Porezne uprave Jajce),
5. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva ili kopiju đačke knjižice ili svjedočanstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list),
6. Uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja 3 mjeseca za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),
7. Vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista) ili ovjeren Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa kopijom ZK izvadka ili Posjedovnog lista, na minimalno 5 godina, ovjerena izjava kojom podnosilac garantuje da obrađuje zemljište od 5 dunuma i da će mu biti dostupno na korištenje u narednih 5 godina,
8. Ovjerena izjava da posjeduje štalski objekat u svom vlasništvu ili vlasništvu užeg člana porodice ili uzet pod zakup u mjestu prebivališta i/ili u neposrednoj blizini mjesta stanovanja,
9. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeno grlo u vlastitom uzgoju zadržati najmanje 3 godine od dana potpisivanja Ugovora,
10. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene steone junice (819,00 KM),
11. Ovjerena izjava da u vlasništvu ili u vlasništvu užeg člana porodice posjeduje najviše 2 krave,
12. Dokaz da je mlada osoba životne starosti do 40 godina (dokazuje se ovjerenom kućnom listom),
13. Dokaz da je samohrani roditelj (Uvjerenje socijalne službe; smrtni list),
14. Dokaz da je podnosilac prijave ili uži član porodice (dijete ili bračni drug) osoba sa invaliditetom (potvrda ili drugi dokument kojim aplikant dokazuje da je osoba sa invaliditetom.
Obrazac za prijavu na Javni poziv (aplikacijski formular) kao i izjave pod rednim brojevima 8,9,10,11 podnose se na propisanom obrascu izjave.
Ukoliko se prilikom bodovanja kandidata utvrdi nedostatak dokumentacije iz gore navedenih stavki, kandidat će biti eliminisan iz dalje procedure odabira za dodjelu steone junice.
Komisija zadržava pravo provjere dokumentacije ukoliko sumnja u vjerodostojnost dostavljenih dokumenata.
V IZBOR KANDIDATA
Član 6.Općina Jajce će objaviti Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica u skladu sa ovim Pravilnikom.
Izbor kandidata za dodjelu steonih junica vrši se na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv.
Član 7.Općinski načelnik imenuje Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu steonih junica.
Zadatak Komisije je:
• pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, obavljanje svih potrebnih radnji u cilju sačinjavanja zapisnika o provedenim aktivnostima, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje, te dostava iste Općinskom načelniku zajedno sa zapisnikom.
Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.
Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Jajce i službenoj web stranici Općine Jajce.
Član 8. Izabrani kandidati potpisuju Ugovor o dodjeli steonih junica, kojim će biti regulisana sva dalja međusobna prava i obaveze.
Član 9.Projekat je odobren od strane općinskog načelnika kao socijalni program, odnosno program kapitalnih ulaganja u poljoprivredi.
Član 10.Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Edin Hozan

Povezane vijesti

VAŽNO: Prijavite vaše lokalne projekte, dijeli se 850 tisuća KM

Glavni Urednik

Udruga “Vodopad ljubavi” obilježila Međunarodni dan djeteta

Glavni Urednik

Glazbena poslastica za završetak ovogodišnjih “Omaha”

Glavni Urednik