Connect with us

Jajce

Javni konkurs za prijem u radni odnos

Avatar

Published

on

Na temelju Obavještenja Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB broj:01-37-231/19-11 od 12.12.2020. godine o odobrenju Plana specijalizacija za 2020. godinu, a u skladu s odredbama Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:62/15 i 26/19), JU opća bolnica Jajce, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu osnovne specijalizacije i zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

– Opća kirurgija                                                         – 1 izvršitelj

– Opća interna medicina                                           – 1 izvršitelj

– Transfuzijska medicina                                         – 1 izvršitelj

  

I

 Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

  • da imaju završen medicinski fakultet,
  • da imaju položen stručni ispit,
  • da imaju najmanje godinu radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
  • da imaju važeće odobrenje za samostalan rad – licencu izdatu od strane nadležne komore,
  • da poznaju jedan, dva ili tri strana jezika.

  

II

Kandidati uz prijavu obvezno moraju naznačiti za koju specijalizaciju se prijavljuju.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:

– životopis sa adresom i kontakt podacima,

– diplomu o završenom fakultetu,

– nostrifikaciju diplome (ukoliko je fakultet završen izvan BiH),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– prijepis položenih ispita na studiju / dodatak diplomi

– potvrdu o prosjeku ocijena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

– potvrdu o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko je kandidat posjeduje),

– presliku nagrada za vrijeme studija (ukoliko je kandidat posjeduje),

– popis objavljenih radova (ukoliko ih kandidat posjeduje),

– potvrdu o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita,

– odobrenje za samostalan rad – licenca,

– uvjerenje o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci).

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora biti u  originalu ili ovjerenoj preslici.

  

III

Prijava na Natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj kuverti na adresu;

Javna ustanova Opća bolnica Jajce

Ul. dr. Ismeta Šehalića b.b.

70 101 Jajce

sa naznakom: Prijava na Natječaj zbog dodjele osnovne specijalizacije –„ Ne otvaraj“- otvara povjerenstvo.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja vršit će se bodovanje i intervju. Kandidatima kojima se dodjeli specijalizacija istovremeno će se vršiti i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Opća bolnica Jajce.

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uvjeta traženih javnim natječajem dostaviti preporučenom poštom ili neposrednom predajom u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

JU Opća bolnica Jajce zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Javni natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Večernji list“ i na službenoj stranici Vlade Kantona Središnja Bosna.

Natječaj u cijelosti možete pogledati na web stranici Vlade Kantona Središnja Bosna te web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna.

v.d. ravnatelj, dr. Stipan Jezerčić,spec.anesteziolog

Feed: Jajce-Online.com

Oglasi
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement