Najmanji iznos potrošila je Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ) Ministarstva finansija i trezora – 538,46 KM koji su dati za ugostiteljske usluge u prostorijama CHJ koje pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH, te za nabavku vode za piće i korištenje aparata za vodu.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH u prošloj je godini na iće i piće potrošila 2.444 KM, Agencija za statistiku BiH 4.132 KM, Agencija za javne nabavke 2.297 KM, a Granična policija BiH 27.519 KM, s tim da je direktor potrošio najviše u decembru, skoro 8.000 KM.

Konkurencijsko vijeće BiH na reprezentaciju je “dalo” 6.346 KM, Pravobranilaštvo BiH 2.823 KM, Služba za zajedničke poslove institucija BiH 3.572 KM tokom sjednica kolegija i poslovnih sastanaka, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 1.738 KM, a Agencija za državnu službu BiH 2.345 KM.

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH potrošila je 2.132 KM, a Agencija za policijsku podršku BiH 3.935 KM. Arhiv BiH potrošio je 2.975 KM za nabavku pića u kabinetu direktora i zamjenika direktora, promociju projekta digitalizacije arhivske građe, i održavanje sastanaka za donaciju skenera, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH potrošila je 6.650 KM, a Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 5.907 KM.

Zajedničko svim ovim institucijama jeste to da su navele da je iznos koji je potrošen na reprezentaciju niži od maksimalno dozvoljenog.