Connect with us

Jajce

Oglas za prijem u radni odnos

Avatar

Published

on

Na osnovu člana 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JZU „Dom zdravlja“ Jajce ( broj: 01-26/19 od 14.02.2019. godine), te na osnovu Odluke Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja” Jajce (broj: 01-41/19 od 22.03.2019. godine), direktor raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos
I RADNA MJESTA:

1. Doktor medicine u Službi porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa patronažom, 2 izvršioca na
neodređeno vrijeme
2. Doktor medicine u Službi porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa patronažom i rad na terenu u
područnim ambulantama, 1 izvršilac na određeno vrijeme od godinu dana
II USLOVI
Pored Zakonom propisanih uslova kandidat treba ispunjavati i posebne uslove i to:

– VSS, VII stepen ili drugi ciklus po bolonjskom sistemu studiranja sa 360 ECTS bodova, Medicinski
fakultet
– položen stručni ispit
III DOKUMENTACIJA
Uz prijavu sa kraćom biografijom koja mora biti vlastoručno potpisana potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. izvod iz matične knjige rođenih
2. uvjerenje o državljanstvu
3. diplomu o stečenom stručnom zvanju
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu
JZU „Dom zdravlja“ Jajce, ul. Zmaja od Bosne bb, 70101 Jajce sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto pod brojem ____ – Komisiji za provođenje postupka konkursa“.
Dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti će obavljen intervju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Napomena: izabrani kandidati će biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje budu primljeni.
 
DIREKTOR
Hrnjić dr.Mirzet

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement