Connect with us

BiH

Ovo će bit prioriteti Vlade KS u sigurnosti, saobraćaju, pravdi, privr…

Avatar

Published

on

Ovo će bit prioriteti Vlade KS u sigurnosti, saobraćaju, pravdi, privr...

Kandidat za predsjednika Vlade Kantona Sarajevo Mario Nenadić obrazložio je zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo koji će biti prioriteti rada novog saziva Vlade KS po resorima.

Kandidat za predsjednika Vlade Kantona Sarajevo Mario Nenadić obrazložio je zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo koji će biti prioriteti rada novog saziva Vlade KS po resorima.

On je zastupnicima u Skupštini KS dao kratak pregled ciljanih aktivnosti koje planiraju provoditi po resorima, a kao prilog pismenom ekspozeu dao je i detaljniji pregled ciljeva i planiranih aktivnosti, kao i pregled iskazanih prioriteta i konkretnih projekata po općinama i resorima, koje će skupa sa predlagačima razmotriti na tematskoj sjednici Vlade KS, kada budu znali pravo stanje budžetskih i drugih mogućnosti Kantona Sarajevo.

Obrazloženje po ministarstvima prenosimo u cjelosti:

Ministarstvo pravde i uprave

U oblasti pravosuđa unaprijediti efikasnost i nezavisnost i ojačati kapacitete dva najveća suda u BiH i Tužilaštva Kantona Sarajevo; ubrzati rješavanje velikog broja nerješenih predmeta, ubrzati naplatu potraživanja u izvršnom postupku posebno kod sporova male vrijednosti i neplaćenih komunalnih usluga; Vratiti građanima Kantona Sarajevo povjerenje u vladavinu prava i institucije sistema, koje će raditi na principima zakonitosti i pravičnosti i kao takve biti prepoznate od strane građana kao efikasan mehanizam zaštite njihovih prava; Intezivirati aktivnosti na reformi javne uprave i smanjenju troškova administracije u javnom sektoru; Jačati borbu protiv korupcije u svakom segmentu društva; Redovno analizirati izvršenje odluka Ustavnih sudova i preporuka ombudsmena; Urediti lokalnu samoupravu u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, približiti je građanima i učiniti efikasnijom; Unaprijediti saradnju sa Uredom zastupnika BiH pred Europskim sudom za ljudska prava u Strazburu; Unaprijediti mjere za zaštitu imovine Kantona i ojačati kapacitete Upravnog inspektorata i Uprave za inspekcijske poslove; Kontinuirano poboljšavati položaj nacionalnih manjina i manjina svih vrsta i isključenih grupa.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Cilj je osiguranje kontinuiranog, sigurnog i kvalitetnog pružanja komunalnih usluga kroz unapređenje rada komunalnih preduzeća; Doraditi i uskladiti propise s EU direktivama u domenu komunalnih usluga i jednakog tretmana potrošača, sa akcentom na odgovarajuće kontrole putem uvođenja i implementacije jedinstvenog informacionog sistema, što je uslov za uspostavljanje ili inoviranje tarifnih metodologija kao jednog od bazičnih mehanizama uređenja tarifne politike u komunalnoj privredi i za građane pravedniji i transparentniji sistem cijena komunalnih usluga podložan centraliziranoj kontroli i unaprijeđenju; Unapređenje sistema poslovanja komunalnih javnih preduzeća kroz izradu šifarnika i unificiranje radnih mjesta sa istom odgovornošću u komunalnoj privredi. Nastavit će se sa rekonstrukcijom i izgradnjom vodovodnog i kanalizacionog sistema radi osiguranja redovne isporuke pitke vode i smanjenja gubitaka u mreži (cilj do 10 posto); rješavanje problematike mulja na postrojenju otpadnih voda – Butile; rješavanje problema odvoza otpada na deponiji Smiljevići; unapređenje sistema odvoza otpada izgradnjom sistema primarne reciklaže, približavanje komunalnih usluga građanima kroz otvaranje novih centara za komunalne usluge u Novom Gradu, Starom Gradu i na Ilidži; Rješavanje isporuke toplotne energije u općini Vogošća i vodovodnog sistema Peračko vrelo; intenziviranje aktivnosti na proširenju daljinskog mjerenja (voda, gas, daljinsko grijanje); Nabavka vozila na prirodni komprimirani gas (CNG) u cilju poboljšanja kvaliteta zraka; Očistiti grad i držati ga čistim i urednim.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Poseban akcenat u ovom resoru će biti na donošenju i uređenju postojećih propisa o prostornom uređenju i građenju, o zaštiti od zagađenja, o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, zelenim površinama i urbanom mobiliaru, o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada i dr; Unaprijediti pitanja energetske efikasnosti i utopljavanja kroz povećana ulaganja i prilagodbu propisa, te pripremu i implementaciju odgovarajućih projekata; Utvrđivanje područja od posebnog i općeg interesa za Kanton Sarajevo i izrada sveobuhvatne karte Kantona sa tim zonama; Pokrenuti aktivnosti za pripremu neophodne dokumentacije i stvaranje uslova za izgradnju i rekonstrukciju značajnih kulturno-historijskih, sportskih i infrastrukturnih objekata u Kantonu Sarajevo; Ubrzavanje procesa i resorna podrška izgradnji I i IX transverzale i Juţne longitudinale i drugih prioritetnih projekata; Uspostavljanje Stručnog tijela urbanog planiranja pri ministarstvu (STUP Sarajeva); Organiziranje konferencije o Urbanom planiranju KS – Osvrt na nacrte urbanistiĉkih planova koji su u fazi donošenja i pripreme za predstojeću izradu Prostornog plana 2023.-2043., kao i kritički rad i osvrt na postojeću situaciju u gradu, vezano za urbanizam, važeće Regulacione planove i drugo.

Ministarstvo saobraćaja KS

Ministarstvo saobraćaja kroz interdisciplinaran pristup, prioritetno će se baviti unaprijeđenjem svih segmenata saobraćaja: saobraćajna infrastrukture, javnog gradskog prevoza, sigurnosti saobraćaja, mirujućeg saobraćaja, adaptivnog upravljanja saobraćajem, taxi prevoza; Fokusirati se na izgradnju novih i nastaviti već zapoĉete projekte od velikog znaĉaja za Kanton; Krenuti u proceduru javne nabavke za izgradnju djela puta koji spaja IX transverzalu sa Lotom 2C u dužini 800 m; Usaglasiti tehničku dokumentaciju i provesti javnu nabavku za rekonstrukciju tramvajske pruge Marin Dvor – Ilidža; Riješiti imovinsko pravne odnose na dijelu Prve transverzale; Nastaviti izgradnju I dionice Prve transverzale od kružnog toka kod benzinske pumpe Gazprom do ulaza u prvi portal u sarajevskom naselju Šip u dužini od 1240 metara; Pripremiti tendersku dokumentaciju za – dionicu II, poddionica tunel Kobilja Glava u duţini 675 metara; Nastaviti izgradnju moderne saobraćajnice sa četiri trake kroz ulicu Džemala Bijedića s ciljem spajanja na V transverzalu, te Južnu longitudinalu, a spajanjem sa IX-tom transverzalom i Lotom 2C ostvariti spoj na autoput; spojiti dio neizgrađenog dijela Južne longitudinale od raskrsnice sa ulicom Derviša Numića, do raskrsnice sa ulicom Hamdije Čemerlića, uključujući i izgradnju kruţnih tokova na tim raskrsnicama te konaĉno riješiti pitanje izmještanja zgrade na Grbavici koja se nalazi na trasi; Nastaviti izgradnju kružnog toka kod Energoinvesta;

U saradnji sa lokalnim zajednicama unaprijediti stanje saobraćajne infrastrukture u svim općinama KS; Izvršiti sanaciju udarnih rupa i denivelisanih šahtova na putevima u KS; uraditi elaborate i ostalu tehničku dokumentaciju s ciljem otvaranja postupaka javnih nabavki za produženja isključnih traka u svrhu smanjenja gužvi u saobraćaju; Kada je rijeć o Javnom gradskom prevozu, hitna analiza održavanja svih registrovanih polazaka javnog gradskog prevoza (tramvajski, trolejbuski, autobuski, minibuski saobraćaj) i reagovati promptno u skladu sa podacima koje pokaže analiza; Fokus na nabavku novih vozila u javnom gradskom prevozu; Uporedo sa navedenim raditi na sistemskom rješavanju i reorganizaciji Gras-a; Usvojiti Strategiju i Zakon o Javnom prevozu; promptno raditi na donošenju nedostajućih podzakonskih akata Zakona o ureĊenju saobraćaja u KS; Nastaviti provedbu projekta elektronske naplate karata i zatvaranja tramvajskih stajališta; Uspostaviti centar za kontrolu javnog gradskog prevoza; Izraditi studiju opravdanosti uvođenja električnih vozila u javnom gradskom prevozu;

Pripremiti projekat razvoja mreže električnih punionica u gradu Sarajevo za pristupnije punjenje električnih vozila; Unaprijeđivati stanje sigurnosti u saobraćaju u saradnji sa MUP-om KS i institucijama koje se bave istraţivanjem saobraćaja, a za cilj postaviti „bez poginulih u saobraćaju u KS“; Pokrenuti proces javne nabavke za izgradnju G3 garaţe kod Hitne pomoći i završiti radove garaže na Bjelašnici i staviti istu u funkciju; Omasoviti i ubrzati postavljanje taktilnih traka i zvučne signalizacije na raskrsnicama, u svrhu sigurnog prelaska pješaĉkih prelaza za slijepa i slabovidna lica; Uspostaviti adaptivno upravljanje saobrćaja na raskrsnicama sa kontrolnim centrom za praćenje; Osigurati prvenstvo prolaza tramvajskom saobraćaju na raskrsnicama; Analizirati potrebu dodatnih taksi vozila uz mogućnost odobravanja dodatnih taksi licenci, u svrhu bolje usluge i spreĉavanja obavljanja nelegalnog taksi prevoza; Usvojiti izmjene i dopune Zakona o taksi prevozu da se omoguće dodatne taksi licence za vozila koja će se koristiti za osobe sa invaliditetom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS

Podići na viši nivo opću sigurnost i sigurnost građana Kantona Sarajevo, kroz preventivno djelovanje i poduzimanje operativnih mjera i radnji na dostizanju zadovoljavajućeg sigurnosnog ambijenta građana i njihove imovine; Skupa sa Ministarstvom pravde i uprave, Tužiteljstvom KS i pravosuđem, istrajati i ubrzati rješavanje nerješenih slučajeva stradanja mladosti i drugih nerješenih kriviĉnih dijela u Kantonu Sarajevo; Unaprijediti rad policije u zajednici; Pokretanje izgradnje namjenskog objekta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo; Izmjene propisa kojima se uređuje obavljanje policijskih poslova, nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, javnom okupljanju i dr.; Osnovni koncept je usmjeren na približavanje policije građanima, poboljšanje usluga, ujednaĉavanje standarda organizacije i rada policije KS u odnosu na standarde zemalja EU; Unapjeđenje međusobne komunikacije, jačanja povjerenja, povećanja subjektivnog osjećaja sigurnosti građana i njihove imovine, te stvaranja partnerskog odnosa između policije i građana u saradnji sa svim drugim akterima; Građani moraju upoznati i prepoznati „svog“ policajca, a policajac se mora identifcirati sa „svojom“ sredinom; Odnos policije prema građanima poboljšati kroz paralelni proces unaprjeđenja odnosa unutar same policijske strukture, motivacije rada, promjene naĉina komunikacije i rukovođenja, kao i promjene u obrazovanju i stručnom usavršavanju; Odlučna i transparenta borba protiv svih vidova kriminala, s akcentom na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, sigurnost građana i njihove imovine, sigurnost u saobraćaju i sigurnosne izazove kroz migrantsku krizu.

Ministarstvo privrede

U oblasti privrede stvarati poslovni ambijent koji će dati šanse privrednim subjektima za ubrzani ekonomski rast i razvoj, zapošljavanje, povećanje konkurentnosti i privlačenje stranih investicija; U saradnji sa Gradom Sarajevom i općinama unaprijediti funkcionisanje postojećih i ubrzati procedure za pripremu novih poslovnih zona; Posebnu pažnju posvetiti IT poduzetništvu, poljoprivredi, prehrambenoj proizvodnji, drvnoj i drvnoprerađivačkoj industriji, a posebno turizmu; Omogućiti brže i olakšane procedure za otvaranje novih firmi; u saradnji sa Udruženjem poslodavaca i Službom za zapošljavanje KS, zbog izraženih problema nedostatka pojedinih vrsta kadrova na tržištu, podržati provođenje obuka i prekvalifikacije radnika za poznatog poslodavca; donijeti planske dokumente u skladu sa Zakonom o turizmu Kantona Sarajevo i aktivno raditi na promociji i unaprijeđenju turizma kao očigledno najperspektivnije grane privrede u Kantonu Sarajevo; Aktivna promocija KS kao izvrsne destinacije za investicije; raditi na obnovi šumskog fonda i pozitivno utjecati na kvalitet zraka u KS; Podržati programe osposobljavanja mladih za osnivanje i vođenje biznisa kroz obuke za pooduzetništvo ; Omogućiti privrednim subjektima koji na tržištu radne snage ne mogu zadovoljiti svoje potrebe za kadrovima, da u saradnji sa Uduženjem poslodavaca i Obrtniĉkom komorom KS, organiziraju i prekvalifikaciju radnika za deficitarna zanimanja;

Sanacija i jačanje kapaciteta za sport, turizam i rekreaciju i cjelogodišnje korištenje sportskih objekta na olimpijskim planinama na Igmanu, Bjelašnici, Zetri, Skenderiji i dr.; Izgradnja biciklistiĉkih staza, adrenalin parka i trim staza ; Uz prethodnu analizu korištenja već odobrenih poticaja, nastaviti i unaprijediti politiku poticaja u poljoprivrednoj djelatnosti; Poboljšanje uvjeta za ekološko zbrinjavanje organskog, animalnog otpada i preventivno djelovanje na zdravlje ljudi i životinja u Kantonu Sarajevo ; Unaprijeđeno upravljanje i gospodarenje šumama i šumskim zemljištem; Nastavak provedbe privatizacije i konačno rješavanje privatizacijskih sporova; Rješavanje pitanja imovine iz pasivnog podbilansa; Provedba aktivnosti za intenzivnije uključenje u tekuću treću industrijsku fazu društva i paralelno sa tim se pripremati da Kanton Sarajevo i njegovi građani budu aktivni uĉesnici u procesu četvrte industrijske faze koja je uveliko prisutna u svijetu. U tom pravcu izgrađivati rad i kapacitete JU „Centar za napredne tehnologije” uz snažnije povezivanje sa naučnom akademskom zajednicom i to onim njenim djelom koji je aktivno uključen u projekte vezane za EU fondove .

Ministarstvo finansija

Najvažniji ciljevi u resoru financija biće izrada i donošenje “Budžeta za građane”,tj.
planiranje finansijskih sredstava približiti obiĉnom ĉovjeku, što će utjecati na dodatnu transparentnost i efektivnost planiranja budžeta. Građani će moći lakše razumjeti koje su namjere i prioriteti Vlade u vezi sa trošenjem finansijskih sredstava poreznih obveznika. Usvojene i implementirane prakse podijeliti sa općinama i Gradom;

Nastaviti sa mjerama racionalizacije javne potrošnje tokom cijelog mandatnog
perioda; odluke o potrošnji javnih sredstava donositi racionalno i samo na temelju
potpune opravdanosti, kako se teret za porezne obveznike u budućnosti ne bi
povećavao i kako bi se stvorili preduslovi za njegovo smanjenje. Ovo se posebno
odnosi na novozapošljavanje u javnom sektoru i osnivanje novih budžetskih
korisnika; Zajedno sa svim resornim ministarstvima, u komunikaciji sa poslodavcima i sa resornim ministarstvom detektovati koji fiskalni i parafiskalni nameti opterećuju poslovanje privrednih subjekata i koče razvoj poduzetništva; raditi na rasterećenju privrede kroz rad radne grupe za analizu parafiskalnih nameta, te setom zakonskih rješenja ili izmjenom postojećih utjecati na smanjenje fiskalnog opterećenja privrede; Izraditi matricu fiskalnih rizika za KS što će dovesti do smanjenja netransparentnosti i do efikasnijeg upravljanja javnim finansijama u KS; unaprijediti programsko i rodnoodgovorno budţetiranje; funkcionalno i digitalno povezivanje Dokumenta okvirnog budžeta, Programa javnih investicija i Budžeta KS; osigurati nove projekte iz alternativnih izvora, kao i kontinuitet projekata u resoru Ministarstva finansija koji su započeti u mandatima prethodnih vlada.

Ministarstvo zdravstva

U resoru zdravstva, ključne aktivnosti bit će: promocija zdravlja i prevencije bolesti sa posebnim naglaskom na provođenje preventivnih screening programa karcinoma dojke i colorectuma; Jačanje i unapređenje zdravstveno-informacionog sistema; Uvođenje drg modela finansiranja u zdravstevnom sistemu; reformirati model plaćanja bolniĉkih zdravstvenih usluga uvođenjem drugih modela radi stvaranja poticaja za ograničavanje troškova i poboljšanje učinka davatelja usluga; povećanje ukljuĉenosti privatnoga sektora u zdravstvu i podsticanje javno-privatnoga partnerstva u pružanju zdravstvenih usluga; jačanje i unapređenje specijalistiĉke palijativne njege – otvaranje hospicija (javno-privatno partnerstvo); Otvaranje hemodijaliznog centra (javno-privatno partnerstvo) – Opća bolnica KS; Rješavanje prostora izolatorija za nova zarazna oboljenja i jačanje spremnosti za
javnozdravstvene prijetnje; Jačanje referalnoga puta pacijenta u sistemu zdravstvene zaštite; Omogućavanje učinkovite, brze i kvalitetne nabavke lijekova i medicinskih sredstava u svim zdravstvenim ustanovama kantona i apotekama; unaprijeđeno upravljanje ljudskim resursima; Rješavanje statusnoga pitanja zdravstvenih radnika (kolektivni ugovori, reprezentativnosti profesija, regulirane profesije); Kontinuirana edukacija i obrazovanje za sve profile zdravstvenih profesionalaca; Razvijanje sistema upravljanja i održavanja zdravstvenih tehnologija i dr.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

U duhu kontinuiteta započetih procesa iz oblasti obrazovnaja, Vlada KS ostat će
dosljedna ranije usvojenim zaključcima Skupštine KS. U resoru obrazovanja sve
predstavlja izazov. Naime, ovaj sektor je na marginama političkih procesa i opterećen je kozmetičkim zahvatima koji su se često, nerijetko i neopravdano, nazivali reformama. Stoga su današnja realnost rezultati Pisa testiranja, zastarjeli planovi i programi, nejasni ishodi učenja, hiperprodukcija kadra koji već odavno na biroima bilježi sve rekorde i hipoprodukcija kadra za kojim vapi realni sektor. Vrijeme je da se obrazovni sistem Kantona Sarajevo, uvede u 21. stoljeće. Neophodno je napraviti bitne, hrabre i odlučne reformske poteze kao što su: usvojiti neophodne Strategije iz oblasti obrazovanja i nauke; Usvojiti izmjene postojećih i inicirati donošenje nedostajećih propisa s ciljem stvaranja stabilnog pravnog okvira za proces reforme obrazovnog sistema; Revidirati naĉin polaganja eksterne mature; Povećati obuhvat djece u predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju prilagoditi u najboljem interesu djeteta; Zaštiti interes osnivača Univerziteta u Sarajevu; U potpunosti uspostaviti Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i fondaciju za razvoj naučno istraživačke djelatnosti; Završiti analizu nastavnih planova i programa za devetogodišnju osnovnu školu i izraditi Kurikulum Kantona Sarajevo;

Povećati promociju programa koje rade karijernu orijentaciju djece i mladih u
osnovnim i srednjim školama s ciljem bolje upisne politike; Razmotriti mogućnosti
realizacije projekata u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite korisnika
douniverzitetskog obrazovanja; Izvršiti reviziju registra studentskih udruženja;
Uspostaviti registar djece sa poteškoćama u razvoju; Omogućiti da sva djeca budu
uključena u obrazovni sistem u skladu sa principima inkluzije; Formirati bazu
podataka omladinskih udruženja i neformalnih grupa mladih na području Kantona
Sarajevo; Promovisati politike prema mladima i programe za mlade; Unaprijediti
provedbu strateških dokumenata i Zakona o mladima FBiH; Promovisati volonterizam i mobilnost mladih; Unaprijediti mobilnost mladih i sudjelovati u aktivnostima međunarodne suradnje.

Ministarstvo kulture i sporta

U oblasti kulture i sporta, Vlada će se koncentrisati na poticanje kulture sjećanja u
raznim društveno kulturnim segmentima; Otrgnuti od zaborava i usmene predaje
bosanskohercegovačku kulturu, kroz medijske prezentacije svih segmenata kulture, u vidu art kuća filma, teatra, sarajevske škole rokenrola, književnosti, muzike i slikarstva ĉime će ovi sadržaji biti dostupni interaktivno i domaćoj i stranoj publici, kao i mnogobrojnim turistima; Na potezu od Holiday Inna i Željinog stadiona pa do Hadžića, postoji jedna kulturološka rupa u kojoj je preko 300.000 stanovnika Kantona Sarajevo uskraćeno za adekvatne sadržaje iz podruĉja kulture i žive u svojevrsnoj civilizacijskoj inverziji, te je cilj decentralizacija kulture kroz širenje kulturnih centara, događaja i sadržaja na područje cijelog Kantona, naročito kada su u pitanju teatar i film; Izgradnja moderne bioskopske sale ili adaptacija nekog postojećeg prostora, na podruĉju opštine Ilidža;

Revizija općeg stanja domova kulture na podruĉju Kantona Sarajevo, te izrada strategije za njihovu revitalizaciju, kako sadržajnu, tako i građevinsku; Doprinos rješavanju statusa institucija Kinoteke BiH, Zemaljskog muzeja, Univerzitetske nacionalne biblioteke, Historijskog arhiva BiH i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica, kao i rješavanje pitanja arhiva bh kinematografije; u skladu sa prestižnim statusom Sarajeva kao UNESCO-vog grada filma, Ministarstvo kulture i sporta KS planira raditi na realizaciji obaveza iz akcionog plana, a koje između ostalog podrazumijevaju i uvođenje poticaja za proizvodnju filmova i TV serija u Kantonu Sarajevo; Planiranje i priprema dokumentacije za izgradnju namjenske koncertne dvorane na području KS; Podrška muzičkom festivalu “LIVE STAGE FESTIVAL” koji je najveći muzički festival u BiH; Kada je sport u pitanju : Uvesti dodatne sportske aktivnosti kroz sportske sekcije na nivou osnovnih i srednjih škola; Započeti rad na planiranju i izgradnji manjih samoodrživih sportsko-rekreativnih bazena na području općina Vogošća, Ilijaš i Hadžići, s obzirom da je utvrđeno da veliki broj sarajevske djece spada u kategoriju neplivača; Pokrenuti aktivnosti na vraćanju bh. sporta na elitnu sportsku scenu kada je u pitanju fudbal, rukomet, odbojka, stolni tenis, atletika i gimnastika; Poseban prioritet i konkretnu podršku dati povratku KK Bosne u elitno sportsko društvo; konkretno pomoći i ženski košarkaški klub “Ţeljezniĉar”, klubove sjedeće odbojke “SPID” i “Fantomi”;

Podrška fudbalskom klubu Željezniĉar za nastavak izgradnje i rekonstrukcije južne tribine stadiona, s ciljem ispunjenja preduslova igranja utakmica pod pokroviteljstvom UEFE i FIFE; U suradnji sa Olimpijskim komitetom BiH raditi na razvijanju i sprovođenju strateške promocije Kantona Sarajevo kao zimskog i olimpijskog centra; Razvoj i promocija teniskog sporta, planiranje izgradnje i izrada neophodne dokumentacije za izgradnju teniskog centra koji bi nosio ime počasnog građanina grada Sarajeva, pokojnog gospodina Juan Maria Tintorea, čovjeka koji je uradio velike stvari za teniski sport u Sarajevu i po kome je nazvan i teniski turnir koji je pokrenut u Sarajevu; Izgradnja namjenske sportske dvorane za slijepa i slabovidna lica, u kojoj će se sportom moći baviti i rekreativci i profesionalci sa invaliditetom; Podržati Sportske igre mladih, koje su se pokazale kao jedan od najboljih i najkvalitetnijih sportskih projekata u posljednjih dvadeset godina u BiH.

Ministarstvo za rad, socijalna pitanja, raseljene osobe i izbjeglice

Vlada Kantona Sarajevo biće posvećena socijalnim reformama uz proaktivan pristup građanima koji su u stanju socijalne potrebe. Fokus će biti na onim
građanima kantona, koji su u stvarnom stanju socijalne potrebe, uz kreiranje
posebnih mjera podrške onima koji imaju mogućnosti da izađu iz takvog stanja;
Nastavit ćemo realizaciju projekata izrade socijalne karte Kantona Sarajevo koja je
značajna za razvoj, planiranje i izradu mjera socijalne politike i socijalne zaštite;
Radit ćemo na procesima deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite ĉiji će štićenici živjeti u lokalnim zajednicama u ovom kantonu, a ne u zavodima zatvorenog tipa ; Kreirat ćemo zakonski okvir za razvoj socijalnog
poduzetništva u Kantonu Sarajevo; Jedan od osnovnih prioriteta bit će osnaživanje i zaštita porodice pružanjem potrebne pomoći i podrške roditeljima djece sa
poteškoćama u razvoju, kao i djeci u riziku iz socijalno ugroženih porodica;
Unaprijedit ćemo saradnju i pružiti podršku aktivnostima institucija i udruženja iz
resora socijalne zaštite, humanitarnog rada, udruženja osoba sa invaliditetom i
udruženja civilnih žrtava rata; Nastavit ćemo provedbu Aneksa VII Dejtonskog
mirovnog sporazuma, kroz dovršetak procesa održivog povratka i zatvaranje i
posljednjeg kolektivnog centra u Kantonu Sarajevo;

Pružit ćemo punu podršku institucijama Bosne i Hercegovine u rješavanju migrantske krize; Predano će se raditi na razvoju stručnih kadrova koje će moći adekvatno odgovoriti potrebama tržišta rada, kao i na stvaranju novih radnih mjesta; Pripremit ćemo posebne programe za pripravnike sa konaĉnim ciljem da se u narednih pet godina pripravniĉki staž opočne odraĊivati u godini diplomiranja; Posebna pažnja će se posvetiti proširenju programa sufinansiranja samozapošljavanja, Start up programima i drugim projektima za nezaposlene.

Ministarstvo za boračka pitanja

Kada je u pitanju Ministarstvo za boračka pitanja akcenat će biti na mjerama i
aktivnostima, koja će doprinjeti vraćanju dostojanstva svih kategorija boračke
populacije, kroz kreiranje i doradu pravnog okvira i njegovu kasniju primjenu, a prije
svega Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boracabranitelja Bosne i Hercegovine; Uspostava registra branilaca; Izrada socijalne karte svih pripadnika boračke populacije u Kantonu Sarajevo; Priprema i sprovođenje posebnih Programa odrađivanja pripravniĉkog staža za djecu šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja, a potom i za ostale kategorije iz reda boračke populacije; Pomoć pri ostvarivanju prava na stan u vlasništvu i na doživotno korištenje za ukupno 196 osoba iz ove kategorije koje još nisu riješile svoj stambeni problem; Kreiranje jedinstvenog protokola za obilježavanje znaĉajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno oslobodilaĉkog rata 1992. – 1995.godine;

U saradnji sa lokalnom zajednicom otpočeti pravne i druge aktivnosti na izgradnji centralnog spomen obilježja svim poginulim braniocima Bosne i Hercegovine iz perioda 1992. – 1995.godine sa podruĉja Kantona Sarajevo; Unaprijediti saradnju sa boračkim udruženjima, udruženjima logoraša i dr.; Akcenat će biti na mjerama na zapošljavanju boraĉke populacije, kako bi omogućili da se korisnici prava što više oslanjaju na svoj rad, umjesto na programe socijalne pomoći; Raditi na kontinuiranoj pomoći u stambenom zbrinjavanju boračke populacije, ostvarujući što bolju saradnju i sa općinama po ovom pitanju; Posebna pažnja će se posvetiti oĉuvanju tekovina odbrambeno oslobodilaĉkog rata 1992. – 1995. godine.

Klix.ba

Objava Ovo će bit prioriteti Vlade KS u sigurnosti, saobraćaju, pravdi, privredi… pojavila se prvi puta na Jajce Online.

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement