Connect with us

BiH

Projekat iz snova ostvaruje gubitke: Kako se krčme pare u Andrićgradu …

Jajce Online

Published

onPreduzeće „Andrićgrad“ d. o. o. Višegrad poslovalo je prošle godine s gubitkom od 270. 285 KM., pokazali su nalazi Glavne službe za reviziju javnog sektora u RS.

Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS sačinila je Izvještaj o finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske a jedno poglavlje posvećeno je upravo realizovanom “megaprojektu” Emira Kusturice.
Nalazi Revizije pokazuju da ovaj megaprojekat u 2016. godini nije poslovao baš najbolje te da je napravljen gubitak od skoro 300 hiljada KM, tačnije rečeno   270. 285 KM.
Projekat „Andrićgrad“ se odnosi na pojam  Projekta izgradnje naselja Andrićgrad u  opštini  Višegrad.  Projekat  izgradnje  naselja  „Andrićgrad“  je  planiran „Strategijom razvoja turizma Republike Srpske za period 2011-2020. godina“ i Ekonomskom politikom Republike Srpske počev od 2013. g. kao strateški projekat u oblasti turizma od republičkog značaja.
„Andrićgrad“  d.o.o  Višegrad  je  privredni  subjekt  osnovan  učešćem  Vlade Republike  Srpske  i  opštine  Višegrad  sa  po  24,5%  i  privatnog  preduzeća „Lotika“ d.o.o Užice sa 51%. Osnovni kapital „Andrićgrad“ d.o.o Višegrad upisan u sudskom registru iznosi 10.000 KM (udio „Lotika“ d.o.o. Užice je 5.100 KM, a udjeli Republike Srpske i opštine Višegrad su po 2.450 KM).
Udio Republike Srpske  je  evidentiran  u  Generalnom  sekretarijatu  Vlade.  Prema  zakonu  o privrednim  društvima  Republike  Srpske  (član  358)  u  „Andrićgrad“  d.o.o.. Preduzeće „Lotika“ ima kontrolu, odnosno kontrolni je član društva, dok opština Višegrad i Vlada Republike Srpske imaju značajno učešće u smislu pomenutog zakona.
S obzirom na strateški značaj Projekta izgradnja naselja „Andrićgrad“ u oblasti turizma  od  republičkog  značaja  i  na  to  da  se  aktivnosti  na realizaciji  ovog projekta  provode  preko  privrednog  društva  „Andrićgrad“  d.o.o  Višegrad,  na osnovu  člana  3.  Zakona  o  vladi  Republike  Srpske  Ministarstvo  finansija  i resorno ministarstvo nadležno za Projekat „Izgradnja naselja Andrićgrad“ bi trebali da predlože Vladi Republike Srpske donošenje odluke o utvrđivanju statusa  „Andrićgrad“  d.o.o.  Višegrad  kao  pravnog  lica  od  posebnog  značaja  za Republiku.
“U  Informaciji  predstavnika  Vlade  u  skupštini  Društva,  koju  je  Vlada prihvatila na 96. sjednici od 27.10.2016. g. navedeno je da je održana 12. sjednica skupštine  d.o.o  „Andrićgrad“  dana  27.09.2016.  g.  i  usvojeni  su:  „Izvještaj  o finansijskom poslovanju d.o.o. „Andrićgrad“ za 2015. godinu“, „Izvještaj o radu „Andrićgrad“ za poslovnu 2015. godinu“, „Plan rada za tekuću godinu“ i „Plan II faze  gradnje  kompleksa  „Andrićgrad“.  Na  navedenoj  sjednici  nisu  razmatrana pitanja  za  definisanje  procedure  za  prijavu  dopunskih  uloga  po  prijedlogu predstavnika  Vlade.  U  Informaciji  je  navedeno  da  ukupna  ulaganja  Vlade  u projekat  „Andrićgrad“  Višegrad  iznose  11.051.511  KM,  opštine  Višegrad 5.702.450 KM i preduzeća „Lotika“ d.o.o. 1.720.100 KM, dok donacije od pravnih i fizičkih lica ukupno iznose 4.766.700 KM” stoji u Izvještaju Revizije.
Preduzeće „Andrićgrad“ d.o.o. Višegrad je u finansijskim izvještajima za period 01.01-31.12.2016. g. iskazalo neto gubitak obračunskog perioda u iznosu od 270.285 KM.  Takođe  je  iskazan  neraspoređeni  dobitak  iz  ranijih  godina  u iznosu  od 3.496.389  KM  za  koji  nije  donesena  odluka  o  raspoređivanju,  ao  ni  odluka  o pokriću gubitka iz 2016. g.
Prema pisanoj informaciji pribavljenoj iz Ministarstva trgovine i turizma od 26.6.2015. g, Vlada Republike Srpske je preduzeću „Andrićgrad“ d.o.o. Višegrad dodijelila  koncesiju  na  zemljištu  površine  30.913  m2na  ušću  rijeke  Rzav  u Drinu,  o  čemu  je  Ministarstvo  poljoprivrede,  šumarstva  i  vodoprivrede zaključilo ugovor o koncesiji.
“Kako se navodi u informaciji, pitanje vlasništva nad  objektima  koji  se  izgrade  u  obuhvatu  koncesionog  područja  regulisano  je članom 6. Ugovora o koncesiji, na način da je Vlada Republike Srpske (koncedent) saglasna  da  su  objekti  koje  „Andrićgrad“  d.o.o.  (koncesionar)  izgradi  u  okviru realizacije  „Projekta  izgradnje  naselja  Andrićgrad  u  opštini  Višegrad“ isključivo vlasništvo i posjed koncesionara, te da se koncesionar bez daljeg pitanja i saglasnosti koncedenta (Vlade Republike Srpske), može kao vlasnik i posjednik upisati u zemljišnoj knjizi i katastarskom operatu koje se vode kod RU GiIPP – PJ Višegrad” stoji u Reviziji.
Kako se dalje navodi, u istom članu Ugovora o koncesiji definisano  je  da  je  koncedent  saglasan  da  bez  njegovog  posebnog  pitanja  i saglasnosti  koncesionar  može  pravnim  poslom  prenijeti  na  treća  lica  pravo vlasništva i/ili pravo posjeda na objektima koje izgradi u okviru realizacije „Projekta  izgradnje  naselja  Andrićgrad  u  opštini  Višegrad“,  pri  čemu  takav prenos ne može i ne smije biti od uticaja na pravo vlasništva na zemljištu iz člana  1.  predmetnog  ugovora,  uključujući  i  upis  istih  u  zemljišne  operate (knjige), kao i na prava i obaveze utvrđene ugovorom.
Revizija je zaključila kako  omogućavanje  pravnog  posla  s  trećim  licima – pravo  prenosa  dodijeljenih koncesija  i  izgrađenih  nekretnina  (prvenstveno  finansirane  iz  kapitalnih grantova  Republike  Srpske)  bez  posebne  saglasnosti  i  odobrenja  Vlade Republike Srpske, otvara mogućnost odliva značajnih budućih koristi koje bi se mogle  ostvariti  u  „Andrićgrad“  d.o.o.  i  kojima  bi  se  mogao  obezbijediti djelimični povrat uloženih sredstava u Projekat izgradnje naselja Andrićgrad.
Osim toga, delegiranje aktivnosti i transakcija vezanih za realizaciju Projekta izgradnje  naselja  Andrićgrad  u  opštini  Višegrad  preko  više  različitih ministarstava  i  institucija  Vlade  Republike  Srpske  ovaj  rizik  povećava (odsustvo konkretne odgovornosti za sveobuhvatno ispunjavanje ciljeva projekta).
Nije  uspostavljen  jasan  mehanizam  razmjene  i  objedinjavanja  informacija vezanih  za  Projekat  izgradnje  naselja  „Andrićgrad“  na  način  koji  obezbjeđuje njihovu pravovremenost, tačnost i sveobuhvatnost.
Skupština  „Andrićgrad“  d.o.o.  (u  kojoj  je  Vlada  Republike  Srpske  predstavnik manjinskog učešća) u proteklom periodu nije razmatrala definisanje konačnih vlasničkih udjela.
“Imajući u vidu bilans prema kojem preduzeće iskazuje gubitak, i  obzirom  na  stratešku  opredjeljenost,  dugoročnost  i  veličinu  ulaganja Republike Srpske u Projektu izgradnje naselja Andrićgrad u opštini Višegrad i nesrazmjer iskazanog učešća u osnovnom kapitalu d.o.o. „Andrićgrad“ mišljenja smo  da  je  prisutan  rizik  od  gubitka  ulaganja  usljed  tekućeg  poslovanja  firme „Andrićgrad“ d.o.o” sitglo je upozorenje od Glavne službe za Reviziju javnog sektora u RS.

 
 
 
(Buka)


The post Projekat iz snova ostvaruje gubitke: Kako se krčme pare u Andrićgradu Emira Kusturice appeared first on Jajce-Online.Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement